Regulamin

REGULAMIN ZLOTU 2023

 1. Zgłoszenia udziału w zlocie przyjmowane będą od dnia 01.03.2024 godz. 00:00 do 30.06.2024 godz.23.59 wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.firetruckshow.pl
 2. Zlot odbywa się w dniach 05-07.07.2024 roku na terenie miejscowości Główczyce woj. opolskie
 3. Zlot odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu.
 4. Fire Truck Show czyli Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników samochodów strażackich oraz innych służb współpracujących bezpośrednio ze strażą pożarną.
 5. Przez określenie „organizatorzy Zlotu Fire Truck Show” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy – wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny, zachowanie oraz ich skutki.
 6. Po dojeździe na teren zlotu kierowca powinien zgłosić się do biura zlotu zlokalizowanego na terenie boiska celem odebrania talonów, a także potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem. Po powrocie do samochodu należy poinformować pozostałych uczestników o należności przestrzegania regulaminu.
 7. Podczas trwania imprezy obowiązuje łączność na kanale B035 (KRG2)
 8. Udział w mszy świętej jest dobrowolny, niemniej jednak zachęcamy do udziału w niej wszystkich przybyłych strażaków. Bardzo mile widziane są poczty sztandarowe.
 9. Zabrania się przewożenia osób na dachu samochodu jak i wszelkich innych miejscach do tego nie przeznaczonych.
 10. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych konkurencjach. Przed udziałem w konkurencjach z użyciem aut (czy to własnych czy udostępnionych) uczestnik może zostać przebadany alkomatem.
 12. Podczas trwania zlotu zabrania się podawania środków pianotwórczych w każdej postaci.
 13. Fire Truck Show’er czyli wielki prysznic. Ze względu na przybywających gości przyjeżdżających nierzadko z małymi dziećmi zmuszeni jesteśmy do ograniczenia podawania prądów wody podczas trwania zlotu:
  a. Fire Truck Show’er przewidziany jest na godz. 19.00 Stosowna informacja o rozpoczęciu będzie podana przez organizatora za pośrednictwem radiostacji na kanale B035 (KRG2)
  b. przed rozpoczęciem będą podawane komunikaty, tak aby osoby postronne zdążyły opuścić plac zlotowy
  c. dopuszcza się podawanie wody z prądownic, działek wodno – pianowych oraz kurtyn
  d. osoby obsługujące autopompę oraz działka wodno – pianowe a także prądownice i kurtyny wodne, zobowiązane są do wyposażenia się w podstawowy sprzęt ochrony osobistej (USP, hełm, obuwie specjalne)
  e. prądy wody podajemy wyłącznie ku górze, upewniając się że nikogo nie ma w bezpośrednim pobliżu, a także zwracając szczególną uwagę na linie energetyczne.
  f. obsługujący armaturę muszą posiadać ukończony co najmniej kurs podstawowy strażaka ochotnika a także zachować wszelkie zasady BHP
  g. organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas lania wody.
  h. po zakończaniu podawania wody obowiązuje kategoryczny zakaz opuszczania boiska, a także manewrowania pojazdami przez okres jednej godziny!
 14. Wybory w poszczególnych konkurencjach:
  a. wybór najładniejszego wozu zlotu dokonywany jest poprzez powołaną przez organizatorów komisję,
  b. nagrodę dla pierwszego zgłoszonego wozu otrzymuje jednostka lub osoba która jako pierwsza wyśle prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz będzie obecna wraz z wozem na zlocie
  c. najstarszym wozem zlotu zostaje ogłoszony wóz który figuruje w SWD jako czynny pojazd biorący udział w akcjach. W razie gdyby wymieniony wóz dostał nagrodę w tej kategorii w ciągu 5 poprzednich edycji wybranym wozem zostanie kolejny obecny na zlocie samochód
 15. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie zlotu i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu.
 16. W ciągu całego trwania wydarzenia na wszystkich obiektach wprowadza się kategoryczny zakaz używania szklanych opakowań z napojami
 17. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym, dla tego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się pomiędzy placem zlotowym a namiotem festynowym.
 18. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 19. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek strażaka.
 20. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
 21. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy zgłaszać do organizatorów.
 22. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie spowoduje sam lub prowadzony przez niego pojazd. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją Zlotu, z wyjątkiem przypadków gdy wypadek był zamierzony bądź wynikał z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą wysłania zgłoszenia o znajomości niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 23. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne Prawo Jazdy oraz Pozwolenie do Prowadzenia Pojazdów Uprzywilejowanych.
 24. Niedostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie jednostki z udziału w zlocie a także zakazie uczestnictwa w kolejnych edycjach.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Zlotu.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby nie stosujące się do aktualnych wytycznych w sprawie utrzymania odległości, a także zakrywania ust i nosa.
 27. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.